Gosport Skipping Festival 2006

27 May 2006, 8:59.